Algemene voorwaarden van de onderhoudsprestaties

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

De KLANT vertrouwt ACV het onderhoud toe van zijn ketel die op het in de aanvraag vermelde adres werd geplaatst, en dat volgende prestaties inhoudt:

Controle van de verbranding, controle van de dichtheid van de rookcircuits, controle van de dichtheid van de vloeistofcircuits in de ketel, schoonmaak van de brander, schoonmaak van de sifon, controle van de zekerheden en van de afstelelementen, zo nodig verandering van de schroeven, moeren of kleine dichtingen.
De verplaatsing en de arbeidsuren bij een supplementaire herstelling zijn inbegrepen, de onderdelen zijn niet inbegrepen.

Het onderhoud en de herstelling van de installaties worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren, van maandag tot vrijdag, excl. feestdagen. De onderhoudsbeurten vinden bij voorkeur plaats tussen april en september.

Buiten de verbruiksproducten, die zo nodig tijdens het onderhoud worden vervangen, blijven alle vervangen stukken ten laste van de KLANT (behalve wanneer contractueel anders bepaald).

Elke ingreep die niet in het onderhoud inbegrepen is, wordt gefactureerd tegen het tarief voor de verplaatsing en de arbeidsuren, in lopende regie. Wanneer de KLANT vraagt dat ACV apparatuur op de locatie van de KLANT herstelt of onderhoudt die niet deel uitmaakt van het materiaal voorwerp van de onderhoudsovereenkomst, kan ACV naar haar eigen keuze beslissen zulke diensten te leveren volgens haar gangbare verplaatsingskosten en uurtarieven.

De toestelllen die kunnen genieten van het onderhoud moeten in goede staat van werking zijn en comform de Belgische wetgeving en technische voorschriften van de fabrikant van desbetreffend toestel.

Het onderhoud/De herstelling beperkt zich tot het toestel zelf. Externe regelorganen, thermostaten, veiligheidsventielen, schouwen, externe lekken, enz … zijn niet inbegrepen in het onderhoud. Indien werkzaamheden geen deel uitmaken van het onderhoud/herstellingsprogramma zal de klant de nodige stappen ondernemen om een plaatselijke installateur of loodgieter te contacteren.

Het reinigen van de schouw is nooit inbegrepen en blijft ten laste van de klant.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN ACV

ACV wijst het volgende toe voor de uitvoering van het onderhoud:

Het nodige personeel met de benodigde scholing en deskundigheid om alle onderhoudsverplichtingen na te komen.

Een dienst die in staat is om alle gebruikelijke en verantwoorde onderhoudswerken en herstellingen met betrekking tot het materiaal onder het onderhoud uit te voeren. De herstellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Onder gebruikelijke herstellingen dient verstaan te worden: ingrepen om de ketel in werking te houden binnen de mogelijke technische limieten.

Onder verantwoorde herstellingen dient verstaan te worden: herstellingen die nodig zijn als gevolg van uitval van de ketel die niet toe te schrijven is aan de KLANT of aan derden.

Zijn dus geen verantwoorde herstellingen, die afzonderlijk zullen gefactureerd worden: deze die worden gevraagd tengevolge van een tekort aan elektrische stroom, gebrekkige algemene zekeringen, wanneer de installatie perfect werkt, tekort aan brandstof, wijziging van de kwaliteit van de brandstof, wanneer een ander element dan de ketel de oorzaak is, enz.

ACV zal zich schikken naar de verplichtingen die door de vigerende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Besluiten worden opgelegd.

Bij elk bezoek van een technicus wordt een bezoekrapport opgesteld.

De garantie op het door ACV uitgevoerde werk bedraagt 3 maanden voor het geleverde werk en 1 jaar voor de onderdelen.

Uitsluitingen

Zijn van het huidige onderhoudsovereenkomst uitgesloten en blijven voor rekening van de KLANT:

De brandstof;
De elektrische stroom voor de verlichting en de aandrijving;
Het nodige water voor de werking van de stookruimte en van de installaties.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De KLANT garandeert:

Gemakkelijk bereikbare installaties ter beschikking van ACV te stellen, die zo geplaatst zijn dat het onderhoud vlot kan gebeuren, in goede staat van werking, volgens de vigerende wetten en reglementen evenals volgens de bijzondere voorschriften van de bevoegde administratieve overheidsdiensten en van de verzekeraars.
Voldoende verlichting te voorzien in de stookplaats om het werk vlot te laten verlopen.
Dat het te onderhouden materiaal in voldoende verluchte en gewoontelijke klimatologische voorwaarden geplaatst is.
De nodige maatregelen te nemen om elke beschadiging aan de installaties te vermijden, met name wanneer het vriest.
De nodige brandstof, elektriciteit en het nodige water te leveren voor de goede werking van de installatie, evenals de zoutbakken vullen, volgens noodzaak.
De KLANT zal:

Geen aanpassing aan het materiaal doorvoeren zonder de geschreven bevestiging van ACV;
Van het materiaal als een voorzichtige huisvader gebruikmaken, desgevallend mits naleving van de gebruikershandleidingen;
De buitenzijde van het te onderhouden materiaal proper en in goede staat onderhouden;
Niet zelf het materiaal trachten te onderhouden of te herstellen;
Het te onderhouden materiaal niet verplaatsen of er een onderdeel van verwijderen tenzij mits schriftelijke toestemming van ACV;
Geen accessoires gebruiken samen met het te onderhouden materiaal behalve datgene geleverd door ACV;
ACV prompt verwittigen wanneer het materiaal onderhoud vereist, of niet correct werkt.
De KLANT staat ten opzichte van ACV in voor het naleven van huidige bepalingen door de rechtverkrijgenden onder bijzondere titel, met name door elke eventuele huurder.

ARTIKEL 4 - UITSLUITINGSCLAUSULES

Zijn niet gedekt door het onderhoud:

de werken van burgerlijke bouwkunde, evenals de speciale hef- en behandelingsmachines,
de eventuele afbouw van kasten waarin de ketel ingebouwd is,
de herstellingen of vervangingen van materiaal als resultaat van gebeurtenissen zoals een ongeval, transport, slecht gebruik, of enige poging door iemand anders dan het personeel van ACV om het materiaal te onderhouden, aan te passen of te herstellen;
enig gebrek in koppelingen of gerelateerd materiaal, al dan niet bezorgd door ACV, die geen deel uitmaken van het materiaal waarvoor onderhoudsdiensten worden geleverd;
falen of fluctuering van elektrische stroom, luchtverversing, vochtigheidscontrole of andere omgevingsvoorwaarden;
het niet meedelen gedurende een maand van slecht of niet werkend materiaal;
feiten vanwege de KLANT of zijn beambten;
feiten van derden (staking, opstand, schade van alle aard);
overmacht;
insijpeling van water;
brand en ontploffing van alle aard.
Wanneer de KLANT vraagt dat ACV zulke apparatuur herstelt of onderhoudt, kan ACV naar haar eigen keuze beslissen zulke diensten te leveren volgens haar gangbare verplaatsingskosten en uurtarieven.

ARTIKEL 5 – BETALINGSWIJZEN

Het bedrag van de vergoeding is betaalbaar bij ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling wordt het onderhoud opgeschort; er zal geen enkele ingreep voor herstelling of onderhoud worden gepland zolang de factuur vooraf niet betaald is, of elke andere factuur voor prestaties onbetaald blijft.

Enige kosten betaalbaar door de KLANT bovenop de jaarlijkse onderhoudsfactuur zullen betaald worden binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur van ACV.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met nalatigheidsintresten aan een rentevoet van 12% per jaar vanaf die dag. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 50.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van ACV is beperkt tot de uitvoering van de in huidig onderhoud beschreven verplichtingen en tot de rechtstreekse gevolgen van de fouten waarvan bewezen is dat ze toe te schrijven zijn aan haar personeel bij de werken die het uitvoerde.

ACV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van een uitval van de installatie wanneer ze al het mogelijke deed om er zo snel mogelijk aan te verhelpen, noch voor enig verlies, kosten of gederfde winst van de KLANT of enige derde partij ten gevolge van een uitval of gebrek in het materiaal tenzij deze het gevolg zouden zijn van bewust nalaten van ACV.

De aansprakelijkheid van ACV is sowieso beperkt tot het bedrag van haar verzekeringsdekking.

In de mate van het mogelijke zal ACV telefonisch of per brief met de KLANT de data overeenkomen voor het onderhoud, herstellingen of vervangingen.

ARTIKEL 7 - GESCHILLEN

Bij geschillen over de interpretatie of de uitvoering van het huidige onderhoud, zijn enkel de rechtbanken van Brussel, desgevallend de Nederlandstalige, bevoegd. Belgisch recht is van toepassing.

ACV Belgium - Oude Vijverweg 6 1653 Dworp
02/334.82.40
belgium.service@acv.com
KBC IBAN BE61 7330 5229 1417 BIC KREDBEBB
ING IBAN BE90 3101 5967 6032 BIC BBRUBEBB