Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
1A. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van ACV BELGIUM, evenals aanbiedingen, prijsaanduidingen en leveringen, ongeacht de vermeldingen of de geschriften die van de koper uitgaan behoudens een door ACV BELGIUM getekende afwijking. Alle andere voorwaarden, waarnaar verwezen zou kunnen worden zijn niet tegenstelbaar.
1B. Geen enkele afwijking hierop zal aanvaard worden, behalve indien deze uitdrukkelijk, bijzonder en schriftelijk is. Een afwijking op één van de bedingingen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden doet geenszins afbreuk aan de overige bedingingen, die hun volledige toepassing en kracht zullen behouden.
1C. De aanbiedingen, tarieven en voorstellen worden ten indicatieve titel medegedeeld en houden geen enkele verbintenis van ACV BELGIUM in. Elke bestelling is onderworpen aan een aanvaarding door ACV BELGIUM. Zij geeft aanleiding tot het opstellen van een bestelling door de klant en in elk geval tot een schriftelijke orderbevestiging door ACV BELGIUM. Deze schriftelijke orderbevestiging kan per post of per fax verstuurd worden. ACV BELGIUM behoudt zich het recht voor om een order slechts gedeeltelijk te aanvaarden en om deze geheel of gedeeltelijk te weigeren of te annuleren. De weigering of annulatie van de order geeft de klant in geen geval enig recht om een schadevergoeding te kunnen vorderen. De aanvaarding door ACV BELGIUM van meerdere opeenvolgende bestellingen
van dezelfde klant brengt in geen geval de verplichting mee voor ACV BELGIUM om latere bestellingen van deze klant te moeten aanvaarden. Een order gericht aan ACV BELGIUM zal later niet geannuleerd kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van een verantwoordelijke van ACV BELGIUM.
1D. Door het overmaken van de bestelling aanvaardt en verbindt de klant er zich toe om zijn eigen klanten de verbintenissen die voortvloeien uit de huidige verkoopvoorwaarden op te leggen, o.a. de termijn van 2 maanden die onder artikel 5A wordt voorzien.

2. PRIJS.

2A. Alle prijzen zijn “Bruto” publieksprijzen en zijn exclusief BTW en toegepast voor levering; -franco levering indien de bestelling 500 euro overschrijdt. Indien het bedrag kleiner is wordt 25 euro aangerekend voor de verwerking en levering van de bestelling. In de prijzen zijn geen opstart en plaatsingskosten inbegrepen. Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie in functie van
afstand en bestede tijd.
2B. Tekeningen, schetsen, maten, gewichten die in onze prospectussen,omzendbrieven, prijslijsten of andere publicaties, evenals in onze erbijgevoegde offertes en/of documenten voorkomen, worden slechts als benaderende inlichting medegedeeld. Hun waarden worden slechts gewaarborgd, indien ACV BELGIUM ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Tekeningen, schetsen en dergelijke die door ACV BELGIUM of diens verzoek worden ontworpen, mogen slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden gebruikt. Zij blijven altijd het exclusieve eigendom van ACV BELGIUM.
2C. Behoudens uitdrukkelijke akkoordverklaring behoudt ACV BELGIUM steeds en zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, het recht, om de opdrachtgever de prijsverhogingen te verrekenen, die met name voortvloeien uit de verhogingen van lonen, van de prijs van de materialen, van de vervoersonkosten, van taksen, rechten enz.
2D. ACV BELGIUM behoudt zich het recht voor lichte wijzigingen aan de uitvoering van de bestellingen aan te brengen. Bij speciale fabricatie worden de hieruit voortvloeiende verschillen aangerekend aan de opdrachtgever.

3. BETALING.

3A. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. De taksen zijn steeds ten laste van de koper/klant. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden of de niet uitvoering van enige andere verbintenis die op de klant rust, brengt onmiddellijke en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de opeisbaarheid van elk ander gefactureerd bedrag en van elke
andere verbintenis van de klant met zich mee. Alle klachten met betrekking tot de gefactureerde bedragen dienen op straffe van verval te worden geformuleerd per aangetekend schrijven, dat ACV BELGIUM uiterlijk dient te bereiken, acht werkdagen na de factuurdatum en dit met een duidelijke omschrijving van de reden van het protest. Vage klachten en vragen tot inlichting worden niet als geldig protest aanvaard. Bij gebreke aan betaling binnen de voorzien termijn zal de schuld van de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele interest van 12% per jaar dragen, vanaf de datum van uitgifte van de factuur. Bovendien zal een conventionele schadevergoeding van 15% op het hoofdbedrag van de factuur of facturen verschuldigd zijn, met een minimum van 125 EUR per factuur, niettegenstaande de terugbetaling van de invorderingskosten die krachtens artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn. De financiële rekeningen zijn vermeld op de factuur. De koper heeft niet het recht op grond van om het even welke reden, betaling(en) op te schorten, noch zaken in rekening te
brengen.
3B. Ingeval van niet-uitvoering door de klant van één van zijn verbintenissen en meer bepaald van deze met betrekking tot de betaling van de leveringen en diensten,wordt het ACV BELGIUM toegelaten om al haar schulden en schuldvorderingen ten opzichte van de klant te beschouwen als een ondeelbaar geheel, meer bepaald voor wat de uitoefening van het retentierecht, de nietuitvoeringsexceptie en de schuldvergelijking betreft.
3C. Legale of extra-legale kosten gedragen door ACV Belgium voor de inning van haar vorderingen zullen verhaald worden op de klant en dit met een minimum van 75 EUR. Deze kosten zijn verschuldigd en opeisbaar van zodra een inningsproces wordt opgestart.
3D. De facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening vermeld op de factuur.

4. GOEDEREN EN LEVERING.

4A. De goederen blijven integraal eigendom van ACV BELGIUM tot de klant zijn verbintenissen en in het bijzonder de volledige betaling van de prijs heeft nageleefd. In geval van vertraging in de betaling behoudt ACV BELGIUM zich het
recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de goederen die geleverd zijn, terug te nemen en dit tot het moment van de volledige betaling. ACV BELGIUM zal het eigendomsvoorbehoud behouden zelfs indien de goederen gewijzigd, overgedragen of verkocht werden. In dit laatste geval wordt de schuldvordering voor de doorverkoopsprijs van rechtswege aan ACV BELGIUM overgedragen. De goederen die geleverd werden maar nog niet volledig betaald, mogen niet vervreemd worden, noch overgedragen worden aan derden als pand, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ACV BELGIUM. In geval van beslag door derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dient de klant aan te geven dat ACV BELGIUM er de eigenaar van is, ACV BELGIUM hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en elke nodige bijstand te verlenen ten einde de rechten van ACV BELGIUM te beschermen.
4B. De leveringstermijnen worden bepaald door de bevoorradings-, en fabricatiemogelijkheden en vormen geen bindende voorwaarde van de overeenkomst. Zij worden dientengevolge steeds als inlichting meegedeeld. Bij vertraging om welke reden dan ook kan de opdrachtgever nooit op enige schadeloosstelling aanspraak maken, noch tot de annulatie van de bestelling of tot de opzegging van de bestelling of overeenkomst overgaan.
4C. De risico’s worden zelfs bij vrachtvrije of franco-huis uitgevoerde leveringen op de koper overgedragen vanaf het ogenblik van de overhandiging aan de verzender, aan de vrachtwagenbestuurder of aan de persoon die de koopwaar komt afhalen. De koopwaar reist steeds op volledig risico van de koper. Deze bepaling geldt eveneens bij gedeeltelijke leveringen.
4D. De koper en of de bestemmeling zal bij ontvangst nauwkeurig controleren of de koopwaar overeenstemt met de bestelling. Dit geldt tevens voor deelleveringen. Alle bemerkingen en of opmerkingen dienen op de leveringsbon vermeld te worden. De koper en of de bestemmeling kan het feit dat de goederen verpakt geleverd werden niet inroepen om de termijn, waarbinnen de klachten aangaande
kwaliteit en of gebreken bekend gemaakt dienen te worden, te verlengen. Elke klacht dient ACV BELGIUM per fax, E-mail of per aangetekende brief te bereiken uiterlijk binnen de 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke aan dergelijke mededeling wordt de koopwaar geacht goedgekeurd te zijn. Klachten die nadien gemeld worden zullen niet aanvaard worden.
4E. ACV BELGIUM behoudt zich tevens het recht voor om ingeval van niet-naleving door de klant van zijn verbintenissen, de lopende bestellingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden en de volledige vergoeding te vorderen van haar contractuele en buitencontractuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. ACV BELGIUM behoudt zich eveneens het recht voor om op elk ogenblik en voor welke reden ook, onmiddellijk een ACV product en alle publiciteit met betrekking tot dit product uit de verkoop terug te trekken, zonder vooropzeg en zonder enige mogelijke schadevergoeding.
4F. ACV BELGIUM heeft eveneens het recht om de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te verbreken, met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van schadevergoeding, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijk exploot, onder voorbehoud van al haar rechten, in één van de volgende gevallen om het even welke tekortkoming door de klant in de uitvoering van zijn verbintenissen
tegenover ACV BELGIUM. Het faillissement, de staking van betaling, het neerleggen van een verzoekschrift tot concordaat of enige andere gelijkaardige situatie, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de onderneming van de klant of de vrijwillige of gerechtelijke vereffening ervan of elke toestand van insolvabiliteit ervan, het bestaan van enig beslag dat gelegd wordt op de bezittingen, de rechten
en schuldvorderingen van de klant of in geval van protest van een wisselbrief, het voorkomen van om het even welke gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van ACV BELGIUM en de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk of aanzienlijk moeilijker maakt.
4G. In geval van overmacht behoudt ACV BELGIUM zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen en van elke bestelling op te schorten of hieraan een einde te stellen, al naargelang de toevallige gebeurtenis een tijdelijke of definitieve hinderpaal vormt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van ACV BELGIUM, de afwezigheid van het volledig personeel of een deel ervan, stakingen, brand, overstromingen, de onmogelijkheid tot het gebruiken van de werkplaats en of verkoopslokalen, de schaarste of niet-levering door de leveranciers van het gekochte goed of van producten die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van het product, de onmogelijkheid tot vervoeren van de verkochte goederen, lock-out, zowel in de onderneming van ACV BELGIUM als in deze van haar leveranciers, oproer, rellen, ongevallen, machinebreuk, afwezigheid van vervoersmiddellen of materiaal, epidemieën of elke andere oorzaak die onafhankelijk is van de wil van ACV BELGIUM. Deze opsomming is niet beperkend. In geval één van de hogervermelde elementen of enige andere gebeurtenis buiten de wil van ACV BELGIUM zich voordoet, die de uitvoering van haar verbintenissen
onmogelijk of aanzienlijk moeilijker maakt, heeft ACV BELGIUM het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten of te spreiden, zonder opzeg of schadevergoeding.
4H. De op zicht, in uitlening of in consignatie geleverde koopwaar dient op de afgesproken datum of op het eerste verzoek te worden teruggezonden. De ontbrekende of beschadigde koopwaar zal aan de dan geldende prijzen worden aangerekend.
4 I. Verkochte goederen worden niet teruggenomen. Indien ACV BELGIUM toch uitzonderlijk materiaal terugneemt wordt dit gecrediteerd na controle van de goede staat. Er wordt een minwaarde van 15% aangerekend met een minimum van 25 euro op de netto verkoopwaarde voor transport en administratieve kosten.

5. WAARBORGEN.

5A. De gebruiker die buiten het kader van zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit handelt beschikt over wettelijke rechten krachtens artikels 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verkoop van consumptiegoederen. Om van deze garantie gebruik te maken moet de verkoper ACV BELGIUM op de hoogte brengen van het vastgestelde gebrek aan overeenstemming, binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval. Aanvullend tot en niettegenstaande deze wettelijke waarborg, verleent ACV BELGIUM een commerciële waarborg aan de gebruiker, die onder de volgende voorwaarden wordt verleend. De garantieperiode neemt aanvang op de dag van levering en facturatie door ACV Belgium.
De commerciële waarborg is geldig voor apparaten die op het Belgische grondgebied worden geïnstalleerd en dient binnen de 48 uur aangewend te worden per aangetekende brief verstuurd naar ACV BELGIUM, Oude Vijverweg, 6 te 1653 Dworp. De vervanging
en/of herstelling van een toestel dient te gebeuren op het gelijkvloers of moeten gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. De commerciële waarborg begint te lopen op het ogenblik van de dag van vertrek uit de fabriek:
- gedurende een periode van 2 jaar geniet de gebruiker van een “totale waarborg”, werkuren en verplaatsing inbegrepen, dit uitsluitend voor het defect toebehoren en voor zover deze door de fabrikant van de ketel werden geleverd zoals de brander, circulator, elektrische apparatuur, veiligheidskleppen, thermostaat, thermometer.
- gedurende een periode van 5 jaar, alleen de twee eerste met een “totale waarborg”, voor het ketellichaam en de erin gebouwde warmwaterboiler (niet inbegrepen: aanpassingen ten gevolge van evolutie van het gamma).
5B. De commerciële waarborg is slechts van kracht op de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle tussenkomsten of herstellingen worden uitgevoerd door personeel van ACV BELGIUM of door haar erkend personeel.
5C. De toepassing van de commerciële waarborg kan in geen geval aanleiding geven tot de terugname of de terugbetaling, zelfs gedeeltelijk hiervan. Met betrekking tot de koopwaar die afkomstig is van andere fabrikanten en die van de geleverde koopwaar een integrerend bestanddeel vormt, blijft de waarborg beperkt tot de overdracht van de vorderingsrechten, die ACV BELGIUM tegenover de leverancier van deze koopwaar kan doen gelden.
5D. ACV BELGIUM kan geenszins aansprakelijk gesteld worden, zij het op grond van de commerciële of wettelijke garantie, voor schade die het gevolg zijn van:
- onoordeelkundig gebruik, van bij de installatie of inwerkingstelling door de koper of door derden begane fouten, van de normale sleet, van een verkeerd of slordige behandeling of van het gebruik van onaangepaste exploitatiemiddelen en met name een slechte keuze of afstelling van de brander, van het gebruik van niet-voorziene brandstoffen of van invloed van chemische, elektrochemische of elektrische elementen (voor zover deze geen verband houden met een vergissing van ACV BELGIUM), van de niet-eerbiediging van de onderrichtingen met betrekking tot montage, gebruik en onderhoud,evenmin als van de koper of door derden aangebrachte of uitgevoerde onoordeelkundige wijzigingen of herstellingen, evenmin als de invloed van niet-originele onderdelen (b.v. ketelregelingen van een ander merk). Verplaatsingsonkosten en uurloon zullen aangerekend worden indien een technicus van ACV BELGIUM, gedurende de waarborg periode, zich dient te verplaatsen en moet constateren dat bv. een manco aan gas, elektriciteit of brandstof de oorzaak is van het niet werken van de installatie.
- verontreinigde lucht of sterke stofvorming, agressieve dampen, zuurstofcorrosie, opstelling in niet aangepaste lokalen, verder gebruik ondanks opgetreden gebrek, schade door bevriezing, schade door overmacht, slechte kwaliteit van het gas, indien de vooropgestelde kwaliteit van het water niet voldoet aan de technische voorschriften (hardheid, pH,...), slechte schoorsteenevacuatie, oververhitting, wateroverlast, brand en de gevolgen daarvan, slechte staat of verstopping van de buizen van en naar de verwarmingsinstallatie.
- sleet aan onderdelen, zoals door ingebouwde onderdelen in de brander met het oog op een geringere emissie, door smeltzekeringen, veiligheidsonderdelen, dichtingen, binnenbekledingen van verbrandingskamers, of onderdelen van ontstekings- en controleapparatuur, die in contact komen met vuur. In deze gevallen zal elke tussenkomst van ACV BELGIUM aan de klant worden aangerekend. Evenmin heeft de waarborg betrekking op schade als gevolg van verder gebruik nadat een defect is opgetreden. ACV BELGIUM kan geenszins aansprakelijk zijn indien de schade tegelijkertijd veroorzaakt is door een gebrek van een product en de fout van de klant, gebruiker, een derde of een persoon waarvoor de klant al of niet verantwoordelijk voor is.
5E. In ieder geval, en in het bijzonder wanneer de kwaliteit van de geleverde goed wordt aangevochten, is de aansprakelijkheid van ACV BELGIUM beperkt tot de waarde van het geretourneerde goed excl. BTW dat gebrekkig zou erkend worden, met uitsluiting van iedere andere schadeloosstelling. ACV BELGIUM kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke onrechtstreekse schade dan ook die door een defect van een geleverde goed zou worden veroorzaakt, welke de oorsprong of de oorzaak hiervan dan ook zou zijn. Onder onrechtstreekse schade vallen o.a. de overconsumptie van water of brandstof, de schade aan roerende of onroerende goederen, de onbeschikbaarheid van de ruimten en de los van inkomsten, zonder dat deze opsomming allesomvattend zou zijn.
5F. Specifieke voorwaarden van de commerciële garantie voor het Solair materiaal Dit materiaal is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als alle ander materiaal dat verkocht wordt door ACV Belgium en is dus ook onderhevig aan de algemene verkoop- en garantievoorwaarden die opgenomen zijn in het tarief van ACV Belgium.

Voor het solair materiaal geldt meer specifiek:
- De commerciële garantie gaat in op de datum die vermeld staat op de inspectielijst die door de technicus ondertekend wordt bij de installatie van uw solair materiaal
- De duur van de commerciële garantie op het solair materiaal is:
- 10 jaar voor de collectoren
- 5 jaar voor het reservoir SmartLine
- 2 jaar voor de andere solaire bestanddelen
- de reparatie of de vervanging van een bestanddeel van de installatie geeft geen aanleiding tot een nieuw begin van de garantietermijn.

De toekenningsvoorwaarden voor de commerciële garantie zijn:
- De montage moet gebeuren door een technicus die erkend is door de onderneming ACV Belgium en die een specifi eke opleiding gevolgd heeft voor de installatie van ons materiaal. Deze moet de installatie uitvoeren volgens de regels van de kunst en volgens de instructies die gegeven worden in de montagehandleiding.
- De inspectielijst moet ingevuld, gedateerd en ondertekend worden door de erkende technicus en bewaarde worden door de eindklant.
- De installatie moet minimum om de twee jaar door een erkende technicus onderhouden en gecontroleerd worden. Het onderhoudscertifi caat zal dienen als bewijs van deze onderhoudsbeurt.

Worden niet gedekt door de commerciële garantie:
- de kosten voor de werkuren en de nodige werkzaamheden om toegang te verkrijgen tot de plaats van het materiaal dat vervangen moet worden of dat werkzaamheden vereist: bv. toegang tot het dak, verbreding van een bezoekluik in een zolder om het reservoir naar binnen te brengen, demontage van het vals plafond, bijwerken van de muren, ...
- een installatie waaraan wijzigingen aangebracht werden na de ondertekening van de inspectielijst
- een installatie gerealiseerd voor gelijk welk ander gebruik dan datgene waarvoor ze eigenlijk voorzien is.

6. BETWISTINGEN.
6A. Elke betaling bij bestelling is defi nitief door ACV Belgium verworven voorschot. De klant geniet tot 10 werkdagen voor de voorziene levering van een recht tot annulatie van een bestelling. Na deze datum heeft ACV Belgium het recht een schadebeding te vorderen van 5% op het totaal van de bestelwaarde excl. BTW (en eventueel betaald voorschot) en geplafonneerd op 30%. Elke levering op de overeengekomen datum conform aan de bestelling kan niet door de klant worden geweigerd en wordt beschouwd als een annulatie van de bestelling. Voor specifi ek geproduceerde fabricaten zal elke annulatie een forfaitaire kost meebrengen van 15%.
6B. Iedere betwisting tussen ACV BELGIUM en de klant, gebruiker of een andere persoon of vennootschap, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, die zullen beslissen overeenkomstig het Belgische recht. De vorderingen en geschillen die onder de bevoegdheden van een Vrederechter vallen, zullen door de Vrederechter van het 1ste kanton te Brussel behandeld worden.

Download de verkoopsvoorwaarden