Doživotní záruka SMART

Doživotní záruka na zásobníky Smart do 400 l celkového objemu.

Registrujte svůj zásobník SMART k doživotní záruce do tří měsíců od zakoupení!

 • 1

  Úvod

  Společnost A.C.V.- ČR, spol. s r.o. poskytuje záruku na funkčnost zásobníku SMART po celou dobu jeho provozu, a to k účelu, ke kterému má zásobník SMART sloužit. Záruka se vztahuje pouze na zařízení instalovaná v České republice a kryje dodání nového zásobníku. Náklady na instalaci a připojení zásobníku nejsou touto zárukou hrazeny.
 • 2

  Podmínky

  Záruka platí pro zákazníka, který si daný zásobník SMART zakoupil, a to pouze v místě jeho prvotní instalace. Platnost záruky končí v případě změny vlastníka objektu, ve kterém je zásobník umístěn nebo v případě úmrtí kupujícího zákazníka, který je uveden na záručním listě. Záruka se vztahuje pouze na zásobníky o objemu 100 až 400 litrů. Doživotní záruka k zásobníkům SMART musí být zakoupena do tří měsíců od data prodeje bojleru ACV SMART od společnosti A.C.V.- ČR, spol. s r.o. Zařízení musí být odborně nainstalováno oprávněným subjektem s odbornou způsobilostí a uvedeno do provozu autorizovanou servisní organizací disponující k datu uvedení do provozu platnou uzavřenou servisní smlouvu se společností A.C.V.- ČR, spol. s r.o. Všechny nároky uplatňované v souvislosti s doživotní zárukou musí být doloženy platným záručním listem a dokumentem prokazujícím provádění pravidelných ročních prohlídek.
 • 3

  Ukončení záruky

  Nároky na uplatnění „Doživotní záruky SMART“ zákazníkovi nevznikají, pokud závada vznikla chybnou obsluhou, neodbornou instalací, v důsledku nesprávného používání, nedbalosti, nehody, zamrznutí náplně nebo opravy nepovolanou osobou, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, instalací neodpovídající platným zákonům a pokynům ACV, korozí zvenčí způsobenou jinými vlivy než samotným zařízením, korozí způsobenou špatnou kvalitou vody v topném okruhu: koncentrace kyslíku (časté doplňování vody), nenormalizovanými poměry v rozvodných sítích, kvalita vody neodpovídá požadavkům: chlor: 150 mg/L (korozivzdorná (nerez) ocel 304), 6<pH<8; změny na zařízení provedené bez předchozího písemného souhlasu ACV, užitím k jiným účelům a v jiných podmínkách než stanovil výrobce a dalšími nežádoucími vlivy nebo zásahy nepovolaných osob. Doživotní záruka se nevztahuje na veškeré elektrické komponenty, jako jsou například termostat, topná spirála nebo topné těleso, přetlakování zásobníku z korozivzdorné oceli: - porucha pojistného ventilu, - nedodržení pokynů pro plnění zásobníku, estetické problémy, které nemají podstatný vliv na správné fungování zařízení. Ve výše uvedených případech může servisní subjekt požadovat na zákazníkovi úhradu za provedenou opravu.
 • 4

  Uplatnění záruky

  Hlášení závady či jakékoli uplatnění nároku z této poskytnuté záruky je nutno uplatňovat u společnosti A.C.V.- ČR, spol. s r.o.