Fuzja ACV - Atlantic

Informacja o połączeniu spółek ACV Polska Sp. z o o i Atlantic Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 4 maja 2022 r. doszło do połączenia spółki „ATALNTIC POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000011295 ze spółką ACV POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku KRS 0000091163 w trybie uproszczonym określonym w art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ACV POLSKA Sp. z o.o. na ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia z dniem 4 maja 2022 roku spółka przejmująca „ATLANTIC POLSKA” Sp. z o.o. przyjęła nową nazwę i odtąd będzie prowadzić działalność pod firmą GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. Siedziba Spółki, numery KRS, NIP, REGON oraz działalność przeważająca spółki przejmującej nie uległy zmianie. W wyniku połączenia spółka ACV POLSKA Sp. z o.o. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca, tj. GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o., wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. ACV POLSKA Sp. z o.o. W związku z powyższym wszelkie umowy zawarte przez łączące się spółki pozostają w mocy. Stroną wszystkich umów zawartych przez spółkę ACV POLSKA Sp. z o.o. z mocy prawa stała się spółka GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, faktury VAT będą wystawiane przez spółkę GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. Prosimy również o wystawianie faktur na spółkę GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. oraz o aktualizację danych w stosownych dokumentach.

Dane Spółki od dnia połączenia:

GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa

KRS: 0000011295 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 012834925 NIP: 5242106779, BANK BNP Fortis : 25 1600 1127 1843 9516 8000 0001, Kapitał zakładowy 7 264 000,00 PLN

Jednocześnie informujemy, iż z dniem połączenia nastąpiła zmiana Administratora Danych Osobowych na GROUPE ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o., z którą można się skontaktować pod adresem siedziby lub adresem e-mail: rodo@atlantic-polska.pl 

Dokumenty