Algemene verkoopsvoorwaarden Groupe Atlantic Belgium

1 - Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden ("AV") regelen de contractuele relatie tussen Groupe Atlantic Belgium, N.V. met een kapitaal van € 62.000, Oude Vijverweg 6 - 1653 Beersel, geregistreerd onder het nummer BE 0402.407.864 (hierna de "Verkoper") en haar klanten (hierna de "Koper") voor de verkoop van haar producten (hierna de "Producten").

Alle clausules die op de bestellingen van de koper zijn gedrukt en die in strijd zijn met deze AV, kunnen niet tegen de verkoper worden ingeroepen, tenzij ze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

2 - Bestellingen

a) Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze AV door de Koper.

b) Alle bestellingen moeten de exacte benaming van de Producten bevatten.

c) Een bestelling is pas volledig en definitief na verzending van een ontvangstbevestiging. De prijsaanbiedingen en toezeggingen van haar vertegenwoordigers zijn pas geldig nadat de Verkoper deze ontvangstbevestiging van de bestelling heeft verzonden.

d) De verpakking van de Producten wordt niet teruggenomen of geruild.

e) De Producten kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of zelfs vervangen. In het geval dat een Product wordt stopgezet, wordt de Koper het model van het gamma aangeboden dat het dichtst ligt bij het model op de bestelling, tegen de catalogusprijs.

f) Geen enkel verzoek tot annulering van een bestelling zal worden aanvaard, tenzij de Verkoper zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3 - Levering

a) Tenzij vooraf anders is overeengekomen door de Verkoper, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden in de fabrieken, logistieke platforms of magazijnen van de Verkoper en gaat het risico voor de verkochte goederen over op de Koper bij de terbeschikkingstelling, verzending of afhaling, zelfs in het geval van een bedongen franco verkoop of met eigendomsvoorbehoud.

b) De Producten reizen voor risico en gevaar van de Koper, die deze bij in ontvangstname moet controleren en indien er sprake is van schade, vermissing of vervanging, dit op de vrachtbrief moet vermelden. In geval van een gebrek of de onmogelijkheid om de staat van de Producten te controleren, moet de Koper zijn handtekening op de vrachtbrief laten voorafgaan met de woorden “onder voorbehoud van controle” en zijn opmerkingen binnen de 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de Verkoper sturen.  Na het verstrijken van deze termijn kan de Verkoper niet meer aansprakelijk gesteld worden.

c) De levertijden vermeld op de ontvangstbevestiging van de bestelling of in andere briefwisseling zijn louter informatief. Vertragingen kunnen in geen geval het recht geven om de Producten te weigeren, in te houden of om schadevergoeding of boetes te eisen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging als gevolg van transportrisico’s. Elk verzoek om uitstel van de levering, na ontvangstbevestiging van de bestelling door de Verkoper, is onderworpen aan een voorafgaand akkoord tussen partijen. De Koper is niet gemachtigd om automatisch boetes of kortingen in mindering te brengen op het bedrag van de facturen van de Verkoper voor het niet naleven van een leveringsdatum of het niet-conform zijn van de Producten.

d) De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten niet ter beschikking te stellen van de Koper of om bijkomende financiële waarborgen te vragen indien de Verkoper, sinds de bestelling werd geplaatst, ernstige redenen heeft om te vrezen voor gedeeltelijke of volledige niet-betaling op de vervaldag. Van deze bepaling kan alleen worden afgeweken mits schriftelijke toestemming van de Verkoper.

e) Leveringen worden gratis uitgevoerd vanaf een bedrag van 500 € netto (excl. BTW) per bestelling.         
Voor elke levering waarvoor het gratis bedrag niet wordt bereikt, worden naast de verzendkosten ook 25 € aan administratieve kosten in rekening gebracht.

4 – Prijzen – Betalingscondities

a) Het toepasselijke tarief is datgene dat van kracht is op de dag van de bestelling. Het tarief wordt door de Verkoper onder zijn eigen verantwoordelijkheid vastgesteld. Deze prijslijst dient als basis voor alle eventuele commerciële onderhandelingen met de Koper. De Verkoper kan, indien nodig, de geldigheidsduur vermelden op de prijslijst zelf of op einig ander document of medium. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, blijft het tarief van toepassing totdat een nieuwe prijslijst is gepubliceerd. Deze laatste zal het vorige tarief annuleren en vervangen.

Het tarief wordt afgesloten op basis van de momenteel geldende wettelijke en economische voorwaarden. In geval van wijzigingen in de regelgeving of externe factoren, zoals wijzigingen in de kosten van grondstoffen, lonen, transportkosten of wijzigingen in de douanerechten of wisselkoersen, zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen van de overeenkomstige tariefwijzigingen. Elke bestelling door de Koper op basis van het doorgegeven tarief zal zijn instemming met deze laatste formaliseren.

De prijzen zijn, zonder limitatief te zijn, exclusief belastingen, bijdragen of aanpassingskosten in verband met de naleving van de gelden wet- en regelgeving. Deze kosten kunnen dus op elk moment leiden tot een wijziging van de tarieven en/of aanvullend gefactureerd worden.

b) De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar in Beersel, niettegenstaande enig andersluidend beding vormen de ondertekening van wissels en/of effecten geen afwijking op dit beding.

c) De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.

d) Geen enkele korting zal door de Verkoper worden toegepast voor een contante betaling of een snellere betaling dan deze vermeld in deze AV of op de factuur van de Verkoper.

e) Elke voorafbetaling is een aanbetaling die definitief door de Verkoper is verworven.

f) Niet-betaling op de vervaldag vermeld op de factuur leidt in rechte automatisch tot: 
- de opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zonder vooraf-gaande ingebrekestelling,        
- de stopzetting van lopende leveringen,            
- het in rekening brengen van een nalatigheidsintrest gelijk aan de herfinancieringsrente vermeerderd met acht procentpunten, afgerond op het volgende halve procentpunt,
- een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 € en, wanneer de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, een aanvullende vergoeding, na rechtvaardiging.

Indien acht dagen na de verzending van een ingebrekestelling de betaling uitblijft, zal de Verkoper de inning van zijn schuld met alle middelen voortzetten en zal het totale verschuldigde bedrag, naast de hierboven voorziene intresten, met 20% worden verhoogd als boetebeding. Dit bedrg mag in geen geval lager zijn dan 100 €.

g) Elk beding of verzoek tot vaststelling of verkrijging van een langere dan wettelijke termijn voor effectieve betaling of tot uitstel van de uitgiftedatum van de factuur zal worden beschouwd als misbruik en zal de verantwoordelijkheid van de auteur engageren, waardoor hij verplicht is de veroorzaakte schade te vergoeden.

h) Conventionele compensatie is niet toegestaan.

5 - Eigendomsvoorbehoud

a) De eigendomsoverdracht van de Producten wordt uitgesteld tot de volledige betaling van de prijs. Onder betaling wordt verstaan het daadwerkelijk innen van de prijs. Het overhandigen van een wissel of enig andere schuldverbintenis wordt niet aanzien als een betaling.

b) De toepassing van dit eigendomsvoorbehoud ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverantwoordelijkheid in geval van verlies of vernietiging bij levering van de Producten. De Koper neemt de levering en bewaring van de Producten op zich en is verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte schade. Hij draagt de kosten van hun verzekering.

c) De Koper zorgt ervoor dat de goederen in zijn voorraad kunnen worden geïdentificeerd en niet onroerend worden door incorporatie.               
De Koper is bevoegd de Producten door te verkopen op voorwaarde dat hij zijn kopers ervan op de hoogte stelt dat er een eigendomsvoorbehoud geldt en verbind zich ertoe om, op eerste verzoek, de vorderingen met betrekking tot de doorverkochte Producten aan hem over te dragen indien hij in gebreke blijft.

d) In geval van niet-betaling van een enkele termijn kan de Verkoper de teruggave van alle geleverde Producten per aangetekende brief vragen. De Koper mag zich hier niet aan onttrekken en weigeren de onbetaalde Producten aan de Verkoper of zijn agent te retourneren.           
Producten die bij de Koper aanwezig zijn en die overeenkomen met de Producten die in de verzendberichten van de Verkoper of in enig ander document worden genoemd, worden verondersteld te zijn geïdentificeerd als Producten die overeen komen met niet-betaalde leveringen.

e) In geval de Verkoper aanspraak maakt op de Producten, blijven de reeds betaalde voorschotten, bij wijze van schadevergoeding eigendom van de Verkoper.

6 - Garantie

a) De Producten zijn verzekerd tegen alle fabricagefouten of materiaalfouten onder de hieronder beschreven voorwaarden. Deze garantie kan door de Koper alleen worden ingeroepen na volledige betaling van de aan de Verkoper verschuldigde bedragen.

De garantie is, naar keuze van de Verkoper, beperkt tot het repareren of vervangen door gelijkwaardige Producten van onderdelen (met uitzondering van slijtende onderdelen) of Producten die door de Verkoper als defect zijn erkend, en sluit alle arbeidskosten, reiskosten (met name die welke inherent zijn aan de demontage en hermontage of die noodzakelijk zijn gemaakt om toegang te krijgen tot de Producten) of transportkosten uit, evenals enige vergoeding voor schade.             
Vervangen onderdelen moeten terug gaan naar het eigendom van de Verkoper.

b) De producten zijn gegarandeerd voor de volgende periodes:

- Electrische verwarmingstoestellen: 2 jaar

- Badkamer verwarmingstoestellen:

 • Warm water: verwarmingselement 5 jaar – electrische onderdelen 2 jaar
 • Electrisch: verwarmingselement, electrische onderdelen 2 jaar

- Warm water bereiders:

 • Hybride ACI electrische warm water bereiders : tank, geëmailleerd verwarmingselement, electrische en electronische onderdelen : 5 jaar
 • Hybride ACI warmtepomp boilers: tank, geëmailleerd verwarmingselement, electrische en electronische onderdelen: 5 jaar – warmtepomp: 2 jaar
 • ACV Comfort roestvrij stalen boiler voor huishoudelijk gebruik: tank 10 jaar – electrische onderdelen 2 jaar
 • ACV Smart boiler voor huishoudelijk gebruik: tank 10 jaar – electrische onderdelen: 2 jaar
 • Warm water bereiders 10 tot 30 L kleine capaciteit, 50 L , speciaal (met versnelde opwarming), Duotherm: tank: 3 jaar – electrische en afneembare onderdelen: 2 jaar
 • Warm water bereiders 10 tot 30 L vierkant formaat: tank: 3 jaar – electrische en afneembare onderdelen: 2 jaar
 • Warm water bereiders met natte weerstand, horizontale boilers: tank en ketellichaam: 5 jaar - electrische en afneembare onderdelen: 2 jaar
 • Warm water bereiders met droge weerstand met magnesiumanode, platte warm water bereiders, draadloos , tank en ketellichaam: 5 jaar - electrische en afneembare onderdelen: 2 jaar
 • Warm water boiler met geoptimaliseerde wisselaar: tank en ketellichaam 5 jaar - electrische en afneembare onderdelen: 2 jaar
 • Collectieve boilers : tank 5 jaar, electrische onderdelen 2 jaar

- Warmte pompen:

 • Electrische, hydraulische, koelings-, regulerende elementen, branders, toebehoren of andere componenten: 2 jaar
 • Ingebouwde boiler: wisselaar of geëmailleerd verwar-mingselement: 5 jaar
 • Compressor van buitenunits van lucht/water split warmtepompen: 2 jaar
 • Zonnecollectoren: 5 jaar
 • Sanitaire boilers: 5 jaar

- Collectieve ketels: ketellichaam 5 jaar, electrische onderdelen 2 jaar.

 • Zonnepanelen 10 jaar - SmartLine tank 5 jaar - andere zonnecomponenten 2 jaar. De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman erkend door de Verkoper die een specifieke opleiding voor de installatie van de apparatuur komt volgen. Deze persoon moet de installatie uitvoeren volgens de regels van de kunst en volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding. De inspectielijst moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de erkende vakman en aan de eindklant worden overhandigd om te bewaren. De installatie wordt minstens om de twee jaar onderhouden en gecontroleerd door een geautoriseerde technicus. Het onderhoudscertificaat zal deze passage vaststellen.

Deze garantietermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van installatie of aankoop, die, bij afwezigheid van bewijs, niet meer dan 6 maanden vanaf de datum van fabricage mag bedragen.

De vervanging van onderdelen en producten tijdens de garantieperiode mag niet tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke garantieperiode van de producten wordt verlengd.

Tweedehands producten, reserveonderdelen en onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn niet gedekt, in het bijzonder: elektroden, afdichtingen, rookgasremmers, anoden, vuurvaste materialen, straalpijpen, onderdelen die in contact komen met een vlam.

c) De garantie is alleen geldig als de Producten zijn geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional in overeenstemming met de regels van de kunst, de geldende normen en de door de Verkoper verstrekte gebruiksvoorwaarden en instructies; en als ze normaal worden gebruikt volgens de gebruiksvoorwaarden waarvoor ze zijn bedoeld.

De garantie is uitgesloten indien de Koper, zelf of via een derde, het oorspronkelijke Product wijzigt, bewerkt of herstelt, behalve met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.

Uitgesloten van de garantie zijn incidenten die te wijten zijn aan: toevallige gebeurtenissen of overmacht; vervangingen of reparaties als gevolg van normale slijtage van de Producten; achteruitgang of ongelukken als gevolg van nalatigheid, transformatie, installatie-, controle- of onderhoudsfouten en abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies en mededelingen van de Verkoper op zijn Producten.

De Verkoper is niet gebonden aan enige uitbreiding van de garantie die door een Koper aan zijn klanten wordt verleend.

De omruiling van een Product onder garantie houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in van de Verkoper. Bovendien wordt eraan herinnerd dat in geval van een claim het mogelijk betrokken product in de gebouwen van de aanvrager moet worden bewaard voor een tegenstelbare deskundige expertise. De Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van het terugnemen van een Product onder garantie, indien de Verkoper niet vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijke betrokkenheid van dit Product bij een schadegeval.

d) Om een beroep te kunnen doen op deze bepalingen moet de Koper de Verkoper onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen van de gebreken die hij aan het Product toeschrijft binnen 8 dagen na de ontdekking ervan, en moet hij de Verkoper alle faciliteiten geven om deze gebreken te ontdekken en te verhelpen.

e) Er wordt ook aan herinnerd dat indien de Producten van de Verkoper aan het einde van de contractuele keten aan een consument worden verkocht, het de verantwoordelijkheid van de eindverkoper is om de consument te informeren over de technische vaardigheden die nodig zijn voor de juiste installatie van het Product.

7 - Verantwoordelijkheid

De Verkoper is, bij fouten van de Verkoper in de uitvoering van de overeenkomst, verplicht alle veroorzaakte directe materiële schade te herstellen.

Daaruit volgt dat de Verkoper niet gehouden is noch de schadelijke gevolgen van fouten van de Koper of derden te vergoeden, noch voor schade als gevolg van het gebruik door de Verkoper van de door de Koper verstrekte of opgelegde technische documenten of gegevens die fouten bevatten en niet door de Verkoper zijn ontdekt.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor esthetische schade, immateriële en/of indirecte schade zoals met name overconsumptie van water of brandstof, onbeschikbaarheid van het pand, schade aan roerende en onroerende goederen, bedrijfsschade, winstderving, commerciële schade (...): de aansprakelijkheid van de Verkoper is strikt beperkt tot de verplichtingen die uitdrukkelijk in deze AV zijn vastgelegd.

Met uitzondering van de grove nalatigheid van de Verkoper en de vergoeding voor lichamelijke schade, is de aansprakelijkheid van de Verkoper, voor alle oorzaken beperkt tot een bedrag dat, bij gebreke van een andersluidende bepaling in de bestelling, gemaximaliseerd is tot de bedragen die worden geïnd met betrekking tot de verkoop van Producten op de datum van de vordering.

8 - Retourneren van producten

De Producten kunnen niet worden geretourneerd. Desalniettemin kunnen de Producten, bij wijze van uitzondering, binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum en onder de volgende voorwaarden worden teruggenomen: een niet geïnstalleerd Product, zonder zichtbare beschadiging en mits voorafgaande SCHRIFTELIJKE toestemming, geformaliseerd door een retourautorisatieformulier uitgegeven door de Verkoper. De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van de Koper. Het geretourneerde product mag alleen worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van de door de Verkoper uitgegeven retourautorisatie die op de verpakking is geplakt. Elke terugzending zonder retourautorisatie van de Verkoper zal bij aankomst in haar fabriek systematisch worden geweigerd en op kosten van de Koper naar de afzender worden teruggestuurd. Na verificatie van het Product door de Verkoper, zullen geaccepteerde retouren worden onderworpen aan een korting van 15% wanneer een eventuele creditnota wordt uitgegeven. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een extra korting toe te passen in geval van terugzending van een beschadigd product. Indien deze extra korting wordt geweigerd, wordt het Product aan de Koper ter beschikking gesteld in de fabriek van de Verkoper. Indien het (de) Product(en) niet binnen 30 dagen wordt (worden) gerecupereerd, wordt (worden) deze automatisch vernietigd en wordt (worden) geen creditnota(‘s) afgegeven. Producten die in de huidige catalogus van de Verkoper voorkomen, met uitzondering van het aanbod van zonne-energie, kunnen worden teruggenomen. Producten die niet in de catalogus zijn opgenomen, gepersonaliseerde producten en producten die niet meer leverbaar zijn, mogen niet worden teruggenomen.

9 - Diensten

De Verkoper kan diensten verrichten voor de Producten die hij op de markt brengt, zoals inbedrijfstelling, assistentie, onderhoud of het oplossen van problemen. Deze interventies zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden met de Koper. De Verkoper komt tussenbeide in aanwezigheid van de vakman die verantwoordelijk is voor de installatie. Er wordt aan herinnerd dat de Verkoper de Producten niet aanbeveelt, noch de afstellingen ervan aanpast of installeert. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de geldende normvoorschriften door de Koper of de met de installatie belaste beroepsbeoefenaar. Elk bezoek ter plaatse dat tevergeefs is uitgevoerd voor een oorzaak die niet aan de Verkoper is toe te schrijven, wordt door de Verkoper gefactureerd tegen het geldende tarief.

10 - Intellectuele eigendom

De Koper is gemachtigd om het merk, de handelsnaam, het teken, de grafische elementen, de andere onderscheidende tekens en alle gegevens met betrekking tot de Producten te gebruiken met als enig doel hun identificatie en promotie mogelijk te maken en in het exclusieve belang van de Verkoper. Dit gebruiksrecht verleent geen enkel eigendomsrecht aan de Koper. De Koper verbindt zich ertoe ze niet te registreren en geen eigenaar te zijn van merken, modellen, domeinnamen, octrooien, tekens, handelsnamen, productreferenties en andere onderscheidende tekens die aan de Verkoper toebehoren of die verward zouden kunnen worden met deze.

Wat de grafische elementen van de Verkoper betreft (logo's, foto's, enz.), verbindt de Koper zich ertoe deze enkel te gebruiken en te reproduceren met strikte inachtneming van de kwaliteit en het formaat ervan. De Koper zal zich ervan onthouden deze te wijzigen of te gebruiken op een manier die het merkimago van de Verkoper of dat van zijn Producten aantast.

Het recht van de Koper om de handelsmerken, handelsnamen, andere onderscheidende tekens of gegevens van de Verkoper te gebruiken, wordt onmiddellijk beëindigd wanneer de zakelijke relatie met de Verkoper om welke reden dan ook wordt beëindigd. Evenzo kan het niet naleven van de in dit artikel beschreven gebruiksvoorwaarden door de Koper leiden tot de beëindiging van dit gebruiksrecht op elk moment door middel van een eenvoudige brief.

11 - Persoonlijke gegevens

In het kader van de aankoop van Producten door de Koper wordt de Koper ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door de Verkoper als verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verzameld en verwerkt met het oog op het beheer van de door de Koper geplaatste bestellingen. Zonder de vereiste gegevens is het voor de Verkoper onmogelijk om de bestellingen van de Koper te verwerken. Deze gegevens worden bewaard gedurende de gehele commerciële relatie tussen de partijen en gedurende maximaal 10 jaar vanaf de laatste bestelling van de Koper, behalve wanneer wettelijke verplichtingen een langere periode voorschrijven. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle contractanten of entiteiten van de groep van de Verkoper, met het oog op de uitvoering van zijn activiteiten. 

De Koper kan zijn rechten met betrekking tot deze hem betreffende gegevens uitoefenen, in het bijzonder zijn recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, door contact op te nemen met de Verkoper via e-mail op: dpo@groupe-atlantic.com.

12 - Producten geïnstalleerd buiten België

Als gevolg van de verschillende wetgevingen, voorschriften en normen, wijst de Verkoper alle verantwoordelijkheid af en geeft hij geen enkele garantie voor de Producten, die buiten België worden geleverd of geïnstalleerd.

13 - Toewijzing van bevoegdheden

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, in geval van een geschil, of het nu gaat om de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, en zelfs in geval van hoogdringendheid, is de rechtbank van Nijvel exclusief bevoegd, ongeacht of er al dan niet sprake is van een pluraliteit van gedaagden of derden.

Documenten